Polityka Bezpieczeństwa RODO

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH obowiązujących w przedsiębiorstwie „TOMASZ WOJTALIK KANCELARIA ADWOKACKA” W ZABRZU

obowiązujących od dnia 25 Maja 2018 r. (ostatnia aktualizacja 1.04.2019 r.) w przedsiębiorstwie prowadzonym przez adwokata Tomasza Wojtalika w oparciu i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz 124 z późn. zm.). Podstawowy zakres działalności gospodarczej obejmuje polegającej na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Działalność prowadzona jest pod firmą Tomasz Wojtalik Kancelaria Adwokacka (PKD 69.10.Z Działalność prawnicza);

Kompletna treść dokumentu Polityka Bezpieczeństwa ma status dokumentu przeznaczonego do użytku wewnętrznego i może być udostępniona osobom trzecim jedynie za zgodą adwokata Tomasza Wojtalika (który jest ich Administratorem). Dokument jest dostępny w siedzibie Kancelarii.

Polityka Bezpieczeństwa realizuje przepisy rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dziennik Urzędowy UE L 119 z dnia 4 maja 2016 – dalej zwane RODO.

Szanowni Państwo,

Dziękuję za zainteresowanie usługami świadczonymi przeze mnie we współpracy z moim zespołem

Unia Europejska wprowadziła wspólne dla wszystkich krajów członkowskich regulacja tak, byśmy wszędzie w Europie byli tak samo chronienie. Dane osobowy są niezwykle cennym dobrem we współczesnym świecie i sposób ich ochrony w dobie zmian technologicznych nie był już wystarczający. Nowe przepisy rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dziennik Urzędowy UE L 119 z dnia 4 maja 2016 – dalej zwane RODO. zwane dalej RODO nakładają na podmioty szereg obowiązków, między innymi trzeba informować obywateli, co dzieje się z ich danymi i kto nimi zarządza czyli jest ich administratorem. Dlatego dostajecie Państwo tę ulotkę, która jest jednorazową informacją i nie wymaga odpowiedzi.

Kto jest administratorem moich danych? Administratorem przekazanych danych osobowych Tomasz Wojtalik Kancelaria Adwokacka, ul. gen. de Gaulle’a 46, 41-800 Zabrze, NIP 9721174611, tel. (+48) 32 411 39 60 | e-mail. kancelaria@wojtalik.com.pl, Dalej określany jako (Kancelaria)

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych? W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać z adwokatem lub osobą upoważnioną pod adresem wskazanym powyżej.

W jakim celu będą przetwarzane moje dane? W celu: – realizacji zobowiązań i usług świadczonych przez Kancelarię, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności adwokackich i realizowania istotnych interesów prawnych.

Jakie dane będą przetwarzane? Dane jakie Kancelaria będzie przetwarzać to, między innymi: imię, imiona, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dokumenty (i ich kopie) i nośniki informacji, konieczne do należytego wywiązania się przez Kancelarię ze swoich zobowiązań.

Od kogo Kancelaria otrzymuje dane? Dane osobowe udostępnia Kancelarii Klient czyli Państwo, ale mogą je też być o ile to konieczne z innych źródeł dostępnych zgodnie z prawem.

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe? Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym do realizacji umowy zakresie. Dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem tych, z którymi Kancelaria współpracuje i które odpowiednio zobowiążą się  do ochrony przekazanych im danych. Takimi podmiotami mogą być przedsiębiorcy obsługujący systemy teleinformatyczne, świadczący usługi rachunkowo-księgowe itp..

Jak długo Kancelaria przechowuje dane osobowe? Dane będą przechowywane/przetwarzane nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania przez Kancelarię usług adwokackich zgodnie z uzgodnieniami i wolą Klienta, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (podstawa prawna: Kodeks cywilny). Jeśli dane są zebrane w innych celu niż realizacja umowy dane będą przechowywane/przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu. Państwa dane są przechowywane w zabezpieczonych szafach o ograniczonym dostępie (w wersji papierowej) oraz w wersji elektronicznej na zabezpieczonych hasłami i szyfrowaniem nośnikach oraz na serwerach zewnętrznych odpowiednio zabezpieczonych przez profesjonalne podmioty świadczące takie usługi.

Jakie prawa przysługują, osobie której dane osobowe posiada Kancelaria? Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię przysługuje prawo zwrócenia się o informacje na temat tych danych, dostęp do nich, o sprostowanie, o przenoszenie danych, usunięcie danych lub ograniczenie ich przetwarzania w wypadkach określonych przez RODO.  Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody przysługuje także prawo do jej cofnięcia. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do sądu, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osoby odbywa się z naruszeniem prawa.

W dniu dzisiejszym otrzymałem/otrzymałam kopię niniejszej informacji oraz możliwość zapoznania się z „Polityką bezpieczeństwa – zasadami ochrony danych osobowych.”. Kopia niniejszego dokumentu została mi wydana w dniu dzisiejszym. Zgadzam się na przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych, które jej udostępnię lub udostępnionych na moje upoważnienie.

[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L.2016.119.1),

Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.