Sprawy gospodarcze

Wśród usług świadczonych w zakresie prawa gospodarczego i handlowego adwokat udziela pomocy na etapie:

 • Powstawania podmiotów gospodarczych (podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek cywilnych czy spółek prawa handlowego) oraz organizacji non for profit,  czyli pożytku publicznego tj. stowarzyszeń i fundacji.
 • Bieżącej działalności przedsiębiorców (przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której jednak ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową – art. 431 i art. 331 §1 k.c.).
 • Likwidacji podmiotów gospodarczych.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi przedsiębiorców, w tym usługi:

 • doradztwa, przy doborze formy prowadzenia działalności gospodarczej (Indywidualnie? Spółka, jaka?);
 • sporządzaniu umów i statutów regulujących przyszłe funkcjonowanie spółek;
 • rejestracji spółek w KRS i dokonywania zmian danych rejestrowych;
 • przygotowania dokumentów w procesie rejestracji spółki w KRS;
 • doradztwa w procesie przekształcania, łączenia i podziału spółek prawa handlowego;
 • bieżącej obsługi przedsiębiorczości korporacyjnej – obsługa organów spółek:
  • przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów
  • przygotowywanie dokumentacji na zgromadzenia wspólników albo akcjonariuszy;
  • prowadzenie zgromadzeń wspólników albo akcjonariuszy;
  • reprezentowanie poszczególnych osób lub grup osób w trakcie zgromadzeń;
 • sporządzanie i opiniowanie umów;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • negocjowanie umów;
 • dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów;
 • zastępstwa procesowego przed sądami i organami egzekucyjnymi;
 • doradztwo i prowadzenie spraw w ramach postępowania upadłościowego i naprawczego;
 • sądowa windykacja należności.

Aktualności

 • 2910.2018
  Dzień dobry, uprzejmie informuję, że w dniach 29.10 do 12.11 kancelaria będzie nieczynna z powodu urlopu.... czytaj więcej »
 • 2106.2018
  Sznoawni Państwo, uprzejmie informuję, że z dniem 1 lipca 2018 kancelaria przenosi się do nowej siedziby pod adresem ul. gen. de Gaulle'a 46, 41-800 Zabrze... czytaj więcej »
 • 2312.2017
  Wszystkim życzę Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku, Wszystkim Wam życzę więc tego co mnie udało się odnaleźć - radości z pracy, oraz szczęścia w życiu osobistym. Miłości bliskich i...... czytaj więcej »
 • 1912.2017
  Od stycznia 2016 roku nowa siedziba kancelarii mieści się w Katowicach przy ulicy Dąbrowskiego 22... czytaj więcej »
 • 1912.2017
  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy została znowelizowana ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw w zakresie uregulowań dotyczących...... czytaj więcej »
 • 1912.2017
  W sprawach cywilnych (w tym rodzinnych) znacznie korzystniejszym jest kiedy strona postępowania jest przed sądem reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika – adwokata znającego procedurę i pomagającego...... czytaj więcej »

Kontakt

(+48) 501 436 088