Sprawy cywilne i rodzinne

W zakresie spraw cywilnych (w rozumieniu potocznym a nie tym, przyjętym w art. 1 k.p.c.), adwokat świadczy pomoc jako pełnomocnik procesowy, ale również udzielając doradztwa prawnego w sprawach:

 • o zapłatę w tym odszkodowawczych, ze stosunków gospodarczych i podobnych;
 • ze stosunków zobowiązaniowych – np. niewykonania umowy lub jej niewłaściwego wykonania;
 • wynikających z umowy najmu lub dzierżawy;
 • dotyczących spółek cywilnych;
 • wynikających ze stosunku pracy;
 • o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku;
 • o zachowek;
 • wynikających z umów dotyczących spadku.

W ramach spraw cywilnych (rozpoznawanych w postępowaniu cywilnym) wyróżnić należy również sprawy rodzinne, w których jako adwokat występuję w roli pełnomocnika, udzielając pomocy i rady między innymi w sprawach:

 • o rozwód czy separację;
 • o alimenty, zarówno ich ustalenie, jak i zmianę wysokości świadczenia;
 • o ustalenie, który z rodziców będzie sprawował opiekę nad dzieckiem;
 • o ustalenie kontaktów, przy czym może to dotyczyć zarówno kontaktów jednego z rodziców, ale również ustalenia kontaktów na rzecz dziadków;
 • dotyczących sprawowania zarządu majątkiem małoletniego lub ubezwłasnowolnionego – kiedy rodzice lub opiekunowie prawni mają prawny obowiązek zwrócić się do sądu o zgodę na dokonywanie pewnych czynności.

Ja sam przeżyłem dwa rozwody – jeden moich rodziców, a drugi własny – dlatego rozumiem, jak trudna jest sytuacja związana z rozstaniem się małżonków. Przyczyny rozpadu małżeństwa bywają różne i nigdy nie są błahe, natomiast istotne jest, aby każdą sytuację traktować indywidualnie, dążąc do zminimalizowania komplikacji zarówno dla samych stron jak i ich dzieci. Adwokat powinien zawsze dążyć do jak najlepszego rezultatu dla swojego klienta, a ten rezultat nie w każdej sytuacji jest taki sam.

Wymienione powyżej rodzaje spraw nie wyczerpują zakresu usług świadczonych w ramach spraw cywilnych i rodzinnych, stanowią jedynie krótkie przedstawienie najczęściej spotykanych w praktyce problemów.

Do spraw cywilnych należą również sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa handlowego czy gospodarczego oraz prawa pracy, tym sprawom poświęcona jest jednak odrębna strona, gdzie zapraszam po informacje dotyczące: spółek handlowych, upadłości przedsiębiorstw, umów o pracę (ich zawierania i rozwiązywania) oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.