Specjalizacje

Kancelaria adwokacka specjalizuje się w następujących dziedzinach:

 • Prawo procesowe – zasady regulujące przebieg procesu sądowego i postępowania poprzedzającego pierwszą rozprawę.
  • Postępowanie cywilne – obejmuje również kwestie związane z egzekucją roszczeń i postępowanie w sprawach z elementem międzynarodowym.
  • Postępowanie karne i prawo karne – reguluje zarówno przebieg sprawy przed sądem, reguluje również kwestie postępowania przygotowawczego, zasady i zakres odpowiedzialności sprawców przestępstw – w praktyce adwokackiej najczęściej występuję w roli obrońcy, nieco rzadziej jako oskarżyciel posiłkowy albo subsydiarny.
 • Prawo cywilne — ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego.
 • Prawo rodzinne – w szczególności rozwódalimenty, opieka nad dzieckiem, kontakty.
 • Prawo spółek handlowych – kwestie dotyczące powstania, działalności, łączenia i podziału spółek prawa handlowego, czyli:
  • spółki jawnej;
  • spółki partnerskiej;
  • spółki komandytowej;
  • spółki komandytowo akcyjnej;
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółki akcyjnej.
 • Regulacje międzynarodowego obrotu handlowego i transgranicznej działalności spółek.