Z uwagi na sytuację zagrożenia wirusowego kancelaria będzie nieczynna do czasu, kiedy nie wznowią funkcjonowania sądy.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że do czasu ustania przyczyn, uzasadniających zachowanie szczególnej ostrożności, Kancelaria będzie nie czynna. Wstępnie stan taki utrzyma się do 10 kwietnia a w przypadku jego przedłużenia będziemy informować na bieżąco.

Informuję że w tym okresie w szczątkowym jedynie zakresie funkcjonują sądy i większość urzędów. Terminy rozpraw wyznaczone na ten czas zostały odwołane.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy albo SMS, pracujemy w domu ale nie mniej intensywnie.

Z poważaniem

Tomasz Wojtalik

Wniosek o adwokata – pełnomocnika – z urzędu w sprawie cywilnej

W sprawach cywilnych (w tym rodzinnych) znacznie korzystniejszym jest kiedy strona postępowania jest przed sądem reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika – adwokata znającego procedurę i pomagającego dowieść racji argumentów tejże strony.  Aby taką pomoc sobie zapewnić, każda osoba ma możliwość ustanowienia pełnomocnika z wyboru. Wówczas będzie musiała ponieść kosztów zastępstwa procesowego we własnym zakresie. W sytuacji gdy strona, ze względu na swoją sytuację majątkową, nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika, może złożyć do sądu wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Prawo do adwokata z urzędu  przysługuje także osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej, której ustawa przyznaje zdolność sądową, jeżeli ta również, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata.

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu strona ma prawo zgłosić w toku postępowania sądowego, ale także przed jego wszczęciem. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu może zostać złożony także na etapie postępowania odwoławczego.

Wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu, można złożyć wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, w formie pisemnej lub ustnej do protokołu. Wniosek należy złożyć w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub w sądzie, w którym już sprawa się toczy. Osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek o ustanowienie adwokata w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania, który niezwłocznie przesyła ten wniosek sądowi właściwemu.

Wniosek taki może złożyć każda strona:

  • zwolniona od kosztów sądowych z mocy ustawy,
  • zwolniona od kosztów sądowych na mocy postanowienia sądu w całości lub części,
  • nie ubiegająca się o takie zwolnienie,

a także taka, której sąd odmówił zwolnienia od kosztów sądowych.

Osoba zwolniona od kosztów sądowych z mocy ustawy obowiązana jest dołączyć do wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu oświadczenie , obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Ww. informacje strona zobowiązana jest podać w sposób rzetelny.

Strona, która nie była zwolniona od kosztów sądowych przez sąd może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Sąd uwzględni wniosek, jeżeli udział adwokata w sprawie uzna za potrzebny.

Jeżeli wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego składany jest łącznie z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, osoba fizyczna dołącza tylko jedno oświadczenie.

Warto pamiętać, iż strona może we wniosku wskazać z imienia i nazwiska adwokata, z którego usług chciałaby skorzystać, w przeciwnym wypadku o wyznaczenie adwokata sąd zwraca się do właściwej okręgowej rady adwokackiej, która wyznacza adwokata wpisanego na odpowiednią listę.

Do wniosku należy dołączyć również oświadczenie o stanie rodzinnym dochodach i majątku, którego wzór można znaleźć tutaj.

Wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu można sporządzić w oparciu o poniższy wzór.

Wesołych Świąt i Szczęścliwego Nowego Roku

Wszystkim życzę Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku, Wszystkim Wam życzę więc tego co mnie udało się odnaleźć – radości z pracy, oraz szczęścia w życiu osobistym. Miłości bliskich i otoczenia życzliwych ludzi. Z serdeczniymi pozdrowieniami Tomsz Wojtalik
Ten okres sprzyj nie tylko pozytywnymmyślom o przyszłości ale także refleksji nad wydażeniami minionych miesięcy. Dla naszej Kancelarii był to okres wielu sukcesów i dynamicznego rozwoju. Natłok pracy jest coraz większy, a zawdzięczam to wielu nowym znajmościom i przyjaźniom ale przede wszystkim ciągłemu dążeniu do osiągnięcia coraz wyższej jakości świadczonych usług. Kiedy, tak jak ja, udaje nam się czerpać radość i satysfakcję z wykonywanej pracy, sukces wydaje się być efektem oczywistym.

Wszystkim Wam życzę więc tego co mnie udało się odnaleźć -radości z pracy, oraz szczęścia w życiu osobistym. Miłości bliskich i otoczenia życzliwych ludzi.

Z serdeczniymi pozdrowieniami
Tomasz Wojtalik